نمایشگاه

استاندارد لاستیک گلگیر
May 28, 2016

استاندارد صنعت در حال حاضر توسط گلگیرهای لاستیک استفاده از جیوه/T 2866 2003 لاستیک فندر, از 21537 2008 GB/T نوع مخروطی فندر لاستیک هستند.

تورم یا باد کردن لاستیک فندر استفاده استاندارد صنعت در کشور CB T 3948 توپ لاستیکی بادی دریایی و همچنین ISO17357:2002 استاندارد بین المللی ISO از گلگیرهای لاستیکی بادی شناور فشار است. پر کردن شناور نوع لاستیک فندر ظهور در سال های اخیر محصول جدید، هیچ استانداردهای بین المللی و استانداردهای صنعت وجود دارد.
تولید کننده کیسه هوا Shenxing چینگدائوتلفن: +86-18663978771